Programi naših treninga imaju za cilj da motivišu i podstiču lični i poslovni razvoj i uspeh.
 

Kroz ovakav vid kontinuirane edukacije postižemo  optimalnu efikasnost, motivisanost i potencijal zaposlenih.
 

U odnosu na potrebe Vašeg kolektiva, koristimo različite vrste interaktivnih treninga sa specifičnim tehnikama rada, fokusiranim na razvoj individualnih potencijala učesnika.
 

Korporativni treninzi za zaposlene pomažu da se teorija lakše, brže i efikasnije sprovede u praksu.
 

Edukacija je podeljena na simulacije kroz koje učesnici, vodeći se konkretnim zadacima, primerima i analizama kroz radionice dolaze do tehnike koju će primenjivati u svom svakodnevnom radu.
 
 

Teme treninga
 

 • Poslovna komunikacija
 • Veštine pregovaranja
 • Veštine rukovođenja
 • Motivacija  
 • Praćenje radnog učinka zaposlenih
 • Postavljanje ciljeva
 • Radna adaptacija zaposlenih
 • Kvalitetna usluga 
 • Briga o potrošačima
 • Prezentovanje
 • Prodaja i prodajne veštine
 • Prodavac - savetnik
 • Principi dobrog davanja uputstva
 • Kultura poslovne discipline
 • Timski rad i vođenje tima
 • Veština slušanja i postavljanja pitanja
 • Asertivnost
 • Konflikt i načini rešavanja konflikta
 • Upravljanje vremenom
 • Kontrola stresa

Ovakav vid edukacije je namenjen pojedincima koji samostalno žele da unaprede svoje veštine i u ličnom i profesionalnom smislu.Teme omogućavaju polaznicima da u skladu sa izabranom temom individualne potrebe osveste, bolje razumeju i lakše ostvare.

Cilj tematskih otvorenih treninga je da kroz usavršavanje i tehnike koje su jednostavno primljive u svakodnevnom funkcionisanju ostvarite svoj puni potencijal i budete zadovoljniji životom koji živite.

Izvrsni kvalitet pružene usluge može biti glavni razlog za veći broj kupaca u vašem objektu, za veću prodaju, bolji profit, što će dovesti do dugoročnog uspeha.  Mystery shopping je siguran i objektivan način provere poštovanja standarda i kvaliteta pružene  usluge. 

 

Kako je konkurencija na tržistu sve veća, čime god da se bavimo, bolja usluga je prilika da se napravi prednost u odnosu na konkurenciju. Važno je zato da više obratimo pažnju na ljudski faktor i da unapredimo svaki kontakt koji zaposleni i celokupna kompanija ima sa potencijalnim kupcima i klijentima.

 

Cilj ovakvih istraživanja je da se analizira i utvrdi sposobnost i stručnost zaposlenih, da na najbolji način odgovori potrebama potencijalnih potrošača, kao i da se utvrdi opšti utisak o poštovanju standarda usluge, vizuelnom identitetu objekta i nivou stručnosti i kompetencije zaposlenih.

 

Kroz dobijene izveštaje tajnih kupaca, kompanije na najbolji način sagledavaju realnu situaciju u svojim objektima, dobijajući objektivan „feedback” od obučenih, stručnih i nepristrasnih „tajnih” kupaca, kroz standardizovane i precizne izveštaje. 

Nije nam cilj da posmatramo samo interakciju kupca i prodajnog osoblja vec da dobijemo sliku celokupnog iskustva (customer experience management). Izveštaji pokrivaju oblasti vizuelnog identiteta objekta, marketinga, cena, ponude, kvaliteta pružene usluge i opšteg  utiska o zaposlenima i objektu.

 

Koristimo u radu nekoliko metoda mystery shoppinga,  a za kompanije u skladu sa njihovim potrebama i ciljevima, pristupamo najadekvatnijom:

 • Mystery shopping
 • Business to business mystery shopping 
 • Mystery calls 
 • Mystery  web
 • Benchmarking  mystery shopping

 

Personalni trening  je interaktivni proces kojim omogućavamo pojedincu da razvija svoje potencijale i da efikasnije dostigne željene rezultate i vrhunska postignuća.

 

Kroz naš zajednički rad,  klijenti se podstiču na učenje i razvoj. Efekti ovakvog rada su vidljivi u svim segmentima klijentovog života, otkrivaju se i izgrađuju potencijali za ostvarenje najviših ciljeva.

 

U radu sa klijentom Puzzle zadatak je povećanje svesnosti i energizacija ciljeva , analiza mogućnosti i potencijala, kao i prevazilaženje aktuelnih slabosti i izrada plana aktivnosti koji klijenta vodi ka željenom cilju. 

 

Ovakavim pristupom mi podržavamo osobu  u rastu i razvoju, pomažemo joj da postane svesna sebe, svojih želja i ciljeva, razvije veštine rešavanja problema i prihvatanja odgovornosti.  U radnim organizacijama dolazimo do toga da su zaposleni mnogo motivisaniji, angažovaniji u poslu, više se fokusiraju na pronalaženje rešenja nego na opravdanje zašto nešto ne može da se završi.

 

                 Svesnost = Odgovornost = Kontrola = Sloboda

 

Kada jednom osetimo da smo odgovorni i da sami kontrolišemo kako reagujemo na situacije u svom životu, postajemo sve hrabriji i slobodniji. 

Personalni treninzi su posebno značajni za ljude koji se nalaze na rukovodećim pozicijama, koji imaju zadatak da upravljaju timovima i da se neprekidno lično unapređuju. Ovakvim pristupom lakše se postiže željeni cilj i efikasnije motiviše tim kojim se upravlja. 

 

Najveća vrednost svake kompanije jesu zaposleni koji u njoj rade! Ali ne bilo koji zaposleni, već oni „pravi“!

 

Zato nam je važno da odgovorno i posvećeno dođemo do odgovarajućih kandidata koji će poslovanje i radnu atmosferu unaprediti, a samim tim povećati vrednost cele organizacije.  Proces selekcije uključuje procenu i selekciju zaposlenih i potencijalnih zaposlenih u Vašoj kompaniji. Mi Vam nudimo mogućnost profesionalnog, nezavisnog i savremenog načina odabira kandidata, koristeći različite tehnike i kriterijume za procenu podobnosti kandidata za određenu radnu poziciju.

 

Umetnost uspešnog poslovanja je pronaći, zaposliti i zadržati prave ljude na pravom mestu!

 

Puzzle ima za cilj da ukaže da dobri odnosi i sjajna organizacija donose dugoročno i pojedincima i celokupnoj kompaniji velike benefite koji pored bolje radne atmosfere, razvijanja potencijala i kapaciteta pojedinaca, vode ka većoj profitabilnosti i lakšem ostvarenju postavljenih ciljeva.
 

Poboljšani međusobni odnosi doneće kvalitetniju komunikaciju i efektivnije kontakte, koji su osnova za manje nesporazuma u sistemu, ali i lakše razrešenje ukoliko do konflikta dođe.  Zajedničkim radom kreiramo ambijent koji je podržavajuć i za pojedince i za sistem kao celinu, kako bi smo lakše ostvarili postavljene izazove, brže donosili odluke, prihvatali lakše međusobne različitosti koje mogu biti veliki potencijal tima.
 

Za unapređenja profesionalne radne  atmosfere potrebno je istražiti te potencijale, napraviti  akcione planove i pristupiti konkretnoj realizaciji željenih ciljeva uz praćenje rezultata i podizanje kompetencija zaposlenih.
 

Puzzle consulting Vam pomaže ukoliko je potrebno i u kreiranju vrednosti kompanije i korporativne kulture, postavljanju efikasnije organizacione šeme, poslovne etike, standarda, opisa posla i procedura u radu, definisanju poslovnih i razvojnih ciljeva uz praćenje i unapređenje radnog učinka zaposlenih.

Verujemo u to da svaka osoba ima neprocenljivu vrednost!

 

U radu sa klijentima mi primenjujemo Geštalt psihoterapijski pravac, a to znači da mi verujemo da su ljudi rođeni sa svim potrebnim resursima i sposobnostima da vode kreativan život, rešavaju svoje probleme, kao i da budu u dobrom kontaktu sa okolinom. Svi se mi pre ili kasnije zaglavimo u nekim životnim situacijama i potrebna nam je pomoć.

 

Puzzle može da se pohvali timom lekara, psihologa i psihoterapeuta koji imaju široko obrazovanje i iskustvo iz različitih oblasti. Pomažemo osobi  da proširi svesnost o sebi, razvije veštine rešavanja problema, da postane svesna svojih želja, potreba i ciljeva. Podržavamo klijenta  u njegovom rastu i razvijanju sposobnosti da se napuste zastarele reakcije, odnosi koji iscrpljuju i zadaci koji prevazilaze klijentove mogućnosti.

 

Kada su okolnosti povoljne, potrebno je da klijent osvesti da će moći da ih iskoristi ako je u kontaktu sa sobom, sa svojim potrebama, spreman da mobiliše  energiju i krene u akciju, i oseti zadovoljstvo koje donosi ispunjenje cilja.

 

Sa druge strane, moguće je da se nepovoljne okolnosti dožive kao izazov, što takođe mobiliše energiju i priprema na prevazilaženje nepovoljnih okolnosti. Samim tim ćete imati više energije i biti jači, umesto da se osećate kao žrtva situacije.

 

Da bi mogli da zadovoljimo svoje potrebe i živimo život kakav želimo, moramo biti pre svega sposobni da ih prepoznamo, a onda i kadri da ih zadovoljimo. Preuzimanje odgovornosti za sebe, svoje potrebe i uopšte život je u osnovi geštaltističkog pristupa, ali i u osnovi koučinga. 

Puzzle vrednosti

Usavršavanje

kroz stručnost

Podrška

kroz fokusiranost

Inovacija

kroz ideje

Posvećenost

kroz razumevanje

Jedinstvenost

Kroz iskustvo